Journal of Agriculture and Allied fields- Editorial Board

Editor in Chief

PN Ananth

Editorial Board

J.K Sundaray, ICAR-CIFA, Bhubaneswar, Odisha

N.K Barik,  ICAR-CIFA, Bhubaneswar, Odisha

K.P Vishwanatha, MPAU, Rahuri, Maharashtra

Yumnam Bedajit Singh, CAU, Imphal

Manisha Bhaita, KVK, Fatehgard Sahib, Panjab

MP Nayak, OUAT, Bhubaneswar, Odisha

R Sendil Kumar, KAU Kerala

Minaxi Bariya, KVK, Gujarat

Mandhata Singh, KVK Buxar, Bihar

Routray, ICAR CIFA, Bhubaneshwar, Odisha

Kotresh Prasad, NDRI, Karnal Haryana

N.D Singh, West Kamang, Dirang Arunachal Pradesh

Rohit Gupta, KVK, Jalandhar Punjab

WS Dhillon, ICAR, New Delhi

Tasneem Mubarak, KVK Kulgam, Jammu and Kashmir

K.S Yadav, PC, KVK Sagar, Madhya Pradesh

Tanmay Samajdar, ICAR-RC NEH, Umiam Meghalaya

SailaBala Dei, BAU, Sabour, Bihar